Kisokos

Befektetés
Két csoportja létezik, az egyik ha biztosításba vagy érték-papír vásárlásba fektetjük pénzünket, a másik a reálbefektetés, amikor beruházásokat finanszírozunk, vagy értékálló tárgyakat vásárolunk.
Forrás: mimi.hu

Befektető

Az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alap-kezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja.
Forrás: mimi.hu

Beszállító – az innovációk megközelítéséből

A beszállítók bevonása az innovációs folyamatba számos egyéb előnyt jelenthet. Ilyen lehet a szabályozás változásaira való gyorsabb reagálás, a környezeti szempontok kiemelt figyelembe vétele (Geffen, Rothenberg, 2000), az ellátási lánc mőködési hatékonysága (Modi, Mabert, 2010) Az egyéb előnyök között jelöli meg több szerző is az ellátási kockázat csökkenését (pl. Bonaccorsi és Lipparini,1997, Zsidisin, Smith, 2005). Ugyanakkor ez, bár előny is lehet, a beszállítók felé nyitott innováció bizonytalanságot és kockázatokat is hordoz, amelyek azonosítása, kezelése a szakirodalomban már sokkal kevésbé vizsgált téma. A technológiai bizonytalanságra hívja fel a figyelmet Johnsen (2009) tanulmánya.  
Forrás: Vörösmarty Gyöngyi, Kiss János tanulmánya  

Cégvásárlás: A cégalapítás alternatívája
A cégvásárlásról a befektetés céljából történő tulajdonjogszerzés, illetve a konkurencia bekebelezése juthat eszünkbe, pedig a vétel egyféle alternatívája is lehet a cégalapításnak. Előnye, hogy a módszerrel egyből piaci részesedést is lehet szerezni a megvásárolt cég működési területén. A kezdő üzletemberek ötleteiket, elképzeléseiket így hamarabb bevétellé tudják alakítani. Ma Magyarországon a 2-3 éves, stabil árbevételű, nyereséges cégeknek van komolyabb piaca.  
Forrás: Adópajzs

Franchise
A franchise (francia eredetű angol szó, nem fordítható magyarra, a joglás vagy névjoglás képzett szó meghonosítására vannak kísérletek) egy szerződéses kapcsolaton alapuló együttműködési forma. Többféle tartalma lehet, lényege egy olyan együttműködési megállapodás, amelynek során a franchise-átadó (franchisor) egy értékkel bíró név, általában bejegyzett védjegy, valamint egy hozzá tartozó, értékkel bíró üzletviteli tapasztalat használati jogát adja át, a franchise-átvevő (franchisee) pedig díj fizetésére köteles. Forrás: WIKIPEDIA

Horizont 2020 program
A Horizont 2020 program az EU által egy elkülönített alapból finanszírozott, kifejezetten K+F projektek megvalósítását célzó kezdeményezés. A programra 83 mrd EUR forrás lett elkülönítve. A pályázatokat különböző csoportokra szegmentálja a rendszer, ezek közül a legnagyobb horderejűek a "Research and Innovation actions" és az "Innovation actions" típussal fémjelzett pályázatok. Előzőek intenzitása 100%, míg utóbbiak intenzitása 70%-os. Mindkét típus feltétele az, hogy a projekteket különböző EU tagállamokban bejegyzett, egymástól független cégek (3 ország 3 vállalata) konzorciumi együttműködésével kell megvalósítani. Bővebb információ a hivatalos portálon található, egyelőre csak angol nyelven: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Know-how
A know-how olyan ipari titok, amely forgalomképes, vagyis adható-vehető, a használata engedélyezhető stb. Nem lehet know-how tárgya olyan tudás, ami nyilvánosságra jutott szabadalmi leírásból megismerhető.

Kokcázati tőke
Fogalma: A kockázati tőke olyan, tőzsdén nem jegyzett, nagy kockázattal járó tevékenységet folytató vállalatok számára külső forrásból nyújtott tőkebefektetés, amelynek célja, hogy bevonásával biztosítsák a vállalkozás további fejlődését, illetve a vállalkozások következő fejlettségi szakaszba való eljuttatását, azaz olyan tőke:  
•             amelyet hivatásos finanszírozó, illetve pénzügyi közvetítő fekteti be

•             a tőkebefektetéssel a befektető jelentős üzleti kockázatot vállal
•             a befektető a tőkebefektetése után magas hozamot vár el
•             a vállalkozás számára pénzügyi segítséget nyújt, amelyért cserébe tulajdonosi részesedést kap a vállalkozásban

•             a befektető pénzügyi támogatáson felül szakmai tudásával is segíti a vállalkozást.
 
Forrás: EVCA Yearbook 1990 )
Forrás: vallalkozasfejlesztok.bloglap.hu  

A kockázati tőke a nagy növekedési potenciállal rendelkezőnek tekintett vállalkozások korai növekedési szakaszának saját tőke finanszírozásához kapcsolódik. A kockázati tőke keresletét jellemezően a növekedési potenciállal, de a tőkepiacokhoz való korlátozott hozzáféréssel rendelkező vállalkozások teremtik, míg a kockázati tőke kínálata a befektetett tőkének potenciálisan átlag feletti hozamaiért magas kockázatot vállaló befektetőktől származik. (EU iránymutatás, 2006/C 194/02) A kockázati és magántőke befektetők olyan vállalkozásokat keresnek, amelyek: rendelkeznek kutatásokon vagy újításon, vagy más, valós alapokon nyugvó, versenyelőnyt és átlagot meghaladó növekedési lehetőséget magában hordozó üzleti tervvel. Ezen felül igen fontos, hogy rendelkezzenek tapasztalt menedzsmenttel, amely az üzleti tervet meg is tudja valósítani. Típusai: Korai fázisban történő befektetések
– (Early stage) Magvető tőke – (seed capital) A kezdeti vállalkozási koncepció tanulmányozására, értékelésére és kidolgozására az induló szakaszt megelőzően nyújtott finanszírozás
Induló tőke– (start up)
Termékfejlesztésre és kezdeti marketingre nyújtott finanszírozás olyan vállalkozásoknak, amelyek terméküket még nem értékesítették üzletszerűen és nem termelnek nyereséget
Későbbi fázis finanszírozása – (later stage)

Növekedési tőke – (expansion) Vállalakozásnak a növekedéshez vagy bővüléshez biztosított finanszírozás, amelynek célja a termelési kapacitás növelése, a piac- vagy termékfejlesztés, illetve a pótlólagos működő tőke biztosítása, függetlenül attól, hogy a vállalat nyereséges-e vagy sem.
Kivásárlás – (buy out) Egy vállalkozás létező részvényeinek megvásárlása egy másik magán vagy kockázati tőkebefektető tulajdonostól Miért vonzó a kockázati tőkebevonás?
- Nagyobb lendületet ad a vállalkozásnak A magántőke befektető kilépéséig a befektetett tőke a társaság érdekeit szolgálja. Biztos és rugalmas alapot teremt a növekedési és fejlődési tervek megvalósításához A befektetést nem kell visszatéríteni, annak értéke és megtérülése a vállalkozás sikerétől függ. Ha a vállalkozás fizetőképessége vagy üzleti kilátásai veszélybe kerülnek, a magántőke befektető mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyzetet megfordítsa és a vállalkozást újra nyereségessé tegye. Egy valódi üzlettárs, amely osztozik a kockázatokban és részesedik a nyereségből, miközben praktikus tanácsokkal segíti elő az Ön vállalkozása sikerességét. 
Jeremie kockázati tőkeprogram
Célcsoport: KKV – k a közép-magyarországi régión kívül A célvállalat és a hozzá kapcsolható érintett vállalkozások együttes árbevétel egyik évbe sem lehet több 1,5 milliárd forintnál Max. 5 év működési múlt Általános megkötések (pénzintézeti tevékenység, szén. És acélipar, hajógyártás, köztartozás mentesség, nehéz helyzetben lévő vállalkozás, stb.) Befektetési korlátok: Befektethető maximális összeg 1,5 m€ / év / célvállalat, követő befektetés maximum három alkalommal Innovatív és start-up befektetési kötelezettség, ahol az innovatív befektetés esetében feltétel, hogy valamilyen szellemi termék piacra juttatását végezze a célvállalat Támogatás halmozódás – a tőkeprogramban részvevő vállalkozás a befektetés első három évében ha egyéb támogatást kíván igénybe venni, a maximálisan megengedett támogatási intenzitást 20%-al csökkenteni kell.  
Forrás: dbh investment
Forrás: vallalkozasfejlesztok.bloglap.hu  

Innováció
Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja az ötletet. Az innováció elméleti alapjai legelőször 1934-ben Schumpeter tanulmányában jelentek meg. Ennek nyomán ma a következő típusait különböztetjük meg: új termék bevezetése, új gyártási mód bevezetése, új piac megnyitása, új nyersanyag- vagy félkész termék-forrás megszerzése, iparági átszervezés. A második modernizáció elméletének (Garai László) nyomán az innovációt ma már a gép helyett az ember--gép-rendszerre értelmezzük. A kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl, amelynek egyik első állomása maga a kreativitás, vagyis az alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja lehet minden fejlesztésnek. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor válik innovációvá, ha meg is valósul (a feltalált dolog, eszköz gyártása megindul), vagyis ha az ötletet, elképzelést végül a napi gyakorlatban is alkalmazzák, ha tehát a kreativitás innovatív produktummá válik. Az innováció nem azonos a reformmal, ez utóbbi átfogó, makroszintű modernizációs eljárást jelent, míg innováción a mikroszinten zajló fejlesztések értendők” – foglalja össze az innováció lényegét Százdi Antal. Az innováció mint idegen szakkifejezés magyarosítására tett javaslat az újdonságművelés.
Forrás: WIKIPEDIA

Ötlet

Az ötletet sokan próbálták már meg definiálni, mint mindennapos fogalmat. Ezek közül a legáltalánosabb és legátfogóbb definíció a következő: Gondolkodási tevékenység eredménye, gondolat vagy tudás, ami az elmében potenciálisan vagy valóságosan megjelenik. A legmagasabb kategória: az értelem kiteljesedése és végterméke. Transzcendens entitás, valós modell, amelynek a valóságban létező dolgok nem tökéletes reprezentációi. A meghatározás nehézségét azonban tökéletesen kifejezi Marvin Minsky The Society of Mind (Az elme társadalma) című könyvében: „A definíciók csak a logikában és a matematikában írják le tökéletesen a fogalmakat... Azt, hogy mi a tigris, definíció nélkül is lehet tudni, de definiálhatjuk a tigrist úgy is, hogy alig tudunk róla valamit.” „Az ötlet az összetettet meglepően egyszerűvé szintetizálja.” Úgy tűnik nekem, hogy ezek a definíciók (valójában inkább leírások, de ez ebből a szempontból mindegy, mert a lényeget ragadják meg) jobban érzékeltetik azt a nehezen körülírható fogalmat, amit ötletnek nevezünk, mert szintézisről és problémákról, valamint ösztönös megérzésről és nyilvánvalóságról szólnak. Nekem személy szerint James Webb Young meghatározása tetszik a legjobban, ezt vettem e könyv alapjául: „Az ötlet nem több és nem kevesebb, mint a régi elemek újfajta kombinációja.”

Startup
A startup általában az újonnan alapított, induló innovatív vállalkozásokat jelenti, meghatározása azonban pontosan nem tisztázott. A startup vállalkozás fogalmában megalkotásakor az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: magas növekedési potenciállal rendelkező ötlet, illetve cég, amely a nemzetközi piacokon való jelenlétet tűzte ki célül, tehát nem kizárólag a helyi piacra koncentrál, illetve gyors növekedéssel kecsegtet. A magas növekedési potenciál alapvetően a nemzetközi piacokon értendő a startup vállalkozások esetén, így a nemzetközi skálázhatóság különösen fontos eleme a meghatározásnak.A startup kifejezés és a kis-és középvállalkozások (kkv) kifejezés között az alábbi kapcsolatra lehet rámutatni: a kkv definícióját alapul véve kijelenthető, hogy minden startup kkv vállalkozásnak minősül, de ez fordítva nem igaz: nem minden kkv-t lehet a startup fogalmi körébe vonni.
Forrás: WIKIPEDIA

Szabadalom
A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája a használati minta mellett. Csak az a találmány szabadalmazható, amely megfelel a szabadalmazható találmány valamennyi alábbi ismérvének. A felfedezések sohasem minősülnek szabadalmazható találmánynak, mivel még nem műszaki megoldások.
Forrás: WIKIPEDIA  

Találmány
A találmány a kreatív tevékenység olyan eredménye, a tudomány és technika területére eső olyan megoldás, amely jelentősen gazdagítja a tudomány és a technika adott szintjét és a gyakorlatban alkalmazható. (A találmány abban különbözik a felfedezéstől, hogy az utóbbi természeti törvényeket tár fel, és a gyakorlatban közvetlenül nem alkalmazható.)[1] A találmány az ötlet kidolgozott formája.
Forrás: WIKIPEDIA

Tőke

A tőke a szabad piacgazdaságok működését lehetővé tevő elem. A nemzetgazdaságok növekedését a tőke áramlást kezelő bankrendszer biztosítja, amely a gazdaság megtakarításainak összegyűjtésével fedezi az újabb és újabb befektetéseket, hitel formájában. A tőke felhalmozódással a befektetések aktívvá teszik a tőkét, ideális esetben megtérülő termelő eszközzé válik.
Forrás: WIKIPEDIA

Tőkéstárs (gazdasági szakkifejezés)

Összetett szó: a tőke és a társ tőszavakból áll. Tőke: Jelen helyzetben a piacgazdaságok esetében a tőke alatt a hosszabb időre befektetendő pénzt, szellemi, vagy anyagi javakat értjük. Társ: Olyan személy, aki félként, együttműködőként viselkedik egy közös cél megvalósítása érdekében. Ezeket összevetve a tőkéstárs egy olyan pénzt, szellemi vagy anyagi javakat befektetni hajnaldó együttműködő fél, aki ezt egy közös cél magvalósítása érdekében teszi. Miért érdeke bárkinek, hogy tőkéstárssá váljon? Egyik fő motivációja a tőkéstárssá válásnak az, hogy üzleti sikerben reménykedve, a további befektetési lehetőségekhez képest magasabb reálhozamra lehet szert tenni. Emellett nem elhanyagolható az a motivációs tényező sem, hogy tőkéstársként a másik fél előrejutását lehet elősegíteni, ami hosszútávon a kollektív társadalmi helyzet javulásához vezethet. Hogyan lehet tőkéstárssá válni? Tőkéstárs bárkiből lehet, függetlenül a befektetett javak mértékétől és időtartamától, valamint a hozamelvárásoktól, megtérüléstől. Általános esetben intézményes és nem intézményes tőkéstársakat különböztetünk meg. Intézményes tőkéstárs lehet: Intézményes, vagy kockázati tőkebefektető:
·         Bank
·        
Lízingcég

·         Faktoring-cég
·         Speciális hitelintézetek
·         Állam (pályázatok)
 ·         Nem intézményes tőkéstárs lehet:
·         Üzleti angyal
·        
Ismerős, családtag (3F, Love money)

·         Tulajdonképpen bárki, természetes személy.
Források: tokestars.hu/rolunk
http://www.mimi.hu/gazdasag/toke.html http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/T%C3%A1rs  

Üzleti ajánlat
Az üzleti ajánlat olyan üzleti lehetőség, mely kínálat vagy kereslet formájában lehetőséget nyújt magánszemélyek, de elsősorban vállalkozások számára abban, hogy a számukra hiányzó forrásokat (beszállító, tőke, hitel, forrásszerzés, az általuk forgalmazott termék/szolgáltatás iránt érdeklődő megrendelők) a keresleti és kínálati igények összekapcsolásával megteremtse.    

Viszonteladó

A viszonteladók csoportjába tartozó kereskedők árut vásárolnak és adnak tovább minden lényeges átdolgozás nélkül a saját nevükben, számlájukra és kockázatukra. Tevékenységük során a megvásárolt árunak – újra eladásáig – tulajdonosává válnak. Forrás: kulkereskedelem.infodoboz.com

Mégsem váltok országot Válasszon országot!
Mégsem keresek Keressen rá bármire!
Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó