ÁSZF

A www.tokestars.hu Általános Szerződési Feltételei

A lenti Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződési Feltételek) az
International Investor-Partner Ltd, Cím: 3rd Fl., Jonsin Place, 228,
Queen’s Road East Wanchai, Hong Kong továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett http://www.tokestars.hu, valamint partneroldalain elérhető online hirdetési oldal (a továbbiakban: www.tokestars.hu) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.  

I. Általános rendelkezések

 1. A lenti Általános Szerződési Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki
  - a www.tokestars.hu oldalra, vagy annak bármely partneroldalára regisztrál
  - a www.tokestars.hu, vagy annak bármely partneroldalára hirdetést tölt fel,
  - vagy a más felhasználó által feltöltött hirdetésre ajánlatot tesz a www.tokestars.hu vagy annak partneroldalain keresztül.

 2. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, ugyanakkor elfogadja az Üzemeltető, jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóját is. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy teljes egészben korlátozni, illetve felfüggeszteni.

 3. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre.

 4. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az www.tokestars.hu oldal erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 5. A Felhasználó számára az Üzemeltető a hirdetés feltöltésekor saját fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím és jelszó, mint egyedi azonosítók azonosítanak.

 6. A felhasználói fiók elérhető: A feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltető által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával. A felhasználói fiók törlésével a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

II. Az Üzemeltető felelőssége

1.    A www.tokestars.hu oldal működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal
       a www.tokestars.hu oldalon tett, nem tőle származó ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés
       létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető nem felel a
       www.tokestars.hu oldalon meghirdetett termékek minőségi, biztonsági és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget
       ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők
       ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az
       egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

2.    Az Üzemeltető nem avatkozik és nem vonható be a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen jogi, üzleti vita
       kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

3.    A Felhasználó által a www.tokestars.hu oldalon közzétett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett
       információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására
       utaló jeleket keresni. A www.tokestars.hu oldalon elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

4.    A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal
       összefüggésben felmerült bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

5.    A www.tokestars.hu oldalon jogszabályba ütköző tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai,
       hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek),
       harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény
       elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

6.    Amennyiben a www.tokestars.hu oldalon a Felhasználó által közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy
       bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi
       kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt
       intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen
       tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban
       az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő
       összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és
       kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

7.    Amennyiben a www.tokestars.hu oldalon a Felhasználó által közzétett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető a jogsértő tartalmat
       eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.


III. Tiltott/jogellenes hirdetések, korlátozások

 1.  A feltöltött hirdetés nem tartalmazhat olyan tartalmat, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy sérti a jó erkölcsöt, ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.A www.tokestars.hu oldalon kifejezetten tilos olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

  • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;

  • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

  • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;

  • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

  • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, ami félrevezeti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

  • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

  • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

  • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, szolgáltatás, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

  • emberi szerv, szövet;

  • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);

  • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

  • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

  • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;

  • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

  • egy, vagy több személy rágalmazására vagy egyéb módon a személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

  • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

  • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;

  • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

  • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

  • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;

  • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW,Gmail, Facebook stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;

  • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

  • szexuális szolgáltatás.


 2. Tilos továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti, veszélyezteti.

 3. Tiltott továbbá:

  • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a www.tokestars.hu oldal, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve, amely befolyásolhatja a www.tokestars.hu, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,

  • olyan megoldás használata, ami a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a www.tokestars.hu üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;

  • a Szolgáltatás jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezésibe ütköző használata;

  • nem konkrét termék vagy szolgáltatás meghirdetése;

  • a hirdetés leírásában e-mail cím, telefonszám, levelezési cím vagy weboldal közzététele - az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni;

  • minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogait.
A fentiek értelmében jogellenesnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetés tartalmát. Törölt hirdetésnél nem áll módunkban a pénzt visszafizetni!
- A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult minden tőle telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
- A Felhasználók által a www.tokestars.hu oldalra feltöltött hirdetést az Üzemeltető előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött hirdetést, amennyiben az jogellenes, eltávolíthatja. Ha egy hirdetés (tartalom) az Üzemeltető megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, az Üzemeltető, választása szerint a hirdetést (tartalmat) a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy eltávolíthatja.IV. Díjazási feltételek

A www.tokestars.hu egyes szolgáltatások (üzleti ajánlatok hirdetésfeladása) igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti, a www.tokestars.hu díjszabása alapján, az ott meghatározott díjtételek felszámítása mellett.
A díjakat a Felhasználó kizárólag a www.tokestars.hu fizetési felületén bemutatott fizetési módokat használva (PayPal, illetve az Üzemeltető bankszámlájára történő készpénzbefizetéssel vagy átutalás segítségével) egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés www.tokestars.hu oldalhoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik. A megfizetett díjról a www.tokestars.hu oldal, a Felhasználó erre vonatkozó online tett igénylésére elektronikus számlát állít ki, melyet a www.tokestars.hu oldal a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a www.tokestars.hu kizárólag elektronikus számlát állít ki.

V. Kapcsolattartás

 A www.tokestars.hu oldal a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. Amennyiben egyéb kérdése van akkor az ügyfélszolgálat az Ön által megadott telefonszámot visszahívja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.


VI. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése számunkra elsőrangú követelmény. Minden szükséges lépést megteszünk, hogy megvédjük személyes adatait, biztosítsuk személyes adatainak a bizalmas kezelését, és hogy megakadályozzuk, hogy az Ön engedélye nélkül arra jogosulatlan belső vagy külső felhasználók hozzáférhessenek az Ön információihoz. Ugyanakkor a tőkéstárs.hu nem vállal felelősséget az olyan eseményekért (beleértve, de nem kizárólag a természeti katasztrófákat, így az áramkiadásokat és sztrájkokat) amelyekre nem tud befolyással lenni.


VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Jelen Szerződésre a hongkongi törvények vonatkoznak, és azok alapján értelmezendők. Ön visszavonhatatlanul elismeri a hongkongi bíróság(ok) illetékességét mindenféle, a jelen szerződésekkel vagy azok végrehajtásával kapcsolatos, illetve ezekből eredő vitás kérdésekben.
Amennyiben a jelen szerződések bármely része bármilyen szempontból érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az nem befolyásolja a szerződések fennmaradó részének érvényességét, amely érvényes és végrehajtható marad.


VIII. Szerzői jogi rendelkezések

A www.tokestars.hu oldal a 
International Investor-Partner Ltd. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.

A www.tokestars.hu oldalon lévő valamennyi tartalom törvény által védett! A www.tokestars.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

International Investor Partner Limited
Cím: 3rd Fl., Jonsin Place, 228,
Queen’s Road East Wanchai,
Hong Kong

Mégsem keresek Keressen rá bármire!